Regulamin

Karolina, Dietetyczka
Karolina Zieman
Kierownik Redakcji RankingDiet.pl

Przedstawiamy Ranking Diet, na który przede wszystkim wpłynęły Wasze głosy. Każda dieta zaopiniowana jest również przez eksperta. Prosimy o komentarze i lajki, dzięki czemu nasz ranking będzie jeszcze pełniejszy.

W rankingu biorą udział: Kopenhaska dieta South Beach, 3D Chili, Dieta OXY, Białkowa (Dukana), Dieta 36s, Kwaśniewskiego (tłuszczowa), Kapuściana oraz Dieta Atkinsa. Która dieta jest aktualnie najlepsza? Sprawdź tutaj i oszczędzaj czas oraz pieniądze na odchudzanie.

Dodatkowo przygotowaliśmy również ranking tabletek na odchudzanie.

Karolina Zieman

Regulamin serwisu rankingdiet.pl

§ 1

DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu rankingdiet.pl
Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z zawartości serwisu rankingdiet.pl stworzonej oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
Serwis rankingdiet.pl lub Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem: rankingdiet.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
Program lub System Dieta 3D – system odchudzania dostarczany Użytkownikom drogą elektroniczną w postaci e-booka
E-book – treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, telefon komórkowy czy palmtop). Dzięki elektronicznej technologii ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).
§ 2

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień, jak również wszelkich innych czynności związanych z obsługą Klienta jest podmiot wskazany w ust.1. W celu realizacji uprawnień przysługujących Klientom opisanym w dalszej części regulaminu wskazuje się, iż wszelka korespondencja oraz inne próby kontaktu powinny być prowadzone z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdujący się w Serwisie lub podanego adresu pocztowego po kontakcie poprzez formularz kontaktowy.
§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem rankingdiet.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnego w nim e-booka.
Każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu bez żadnych zobowiązań.
Z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w Serwisie przez osobę przeglądającą (np.: poprzez złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie i korzystanie ze skrzynki pocztowej email.
Do odtworzenia e-booka potrzebny jest bezpłatny program Acrobat Reader oraz posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‘cookies’. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie Serwisu w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu.
§ 4

CELE SERWISU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Celem prowadzenia Serwisu jest rozpowszechnianie informacji dotyczących diet, przez co rozumie się w szczególności propagowanie informacji o zdrowym sposobie odżywania.
Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej, w związku z czym przed skorzystaniem z zawartych w nim porad zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem, który powinien ocenić ryzyko związane ze stosowaniem się do informacji zawartych w Serwisie przez konkretnych Użytkowników.
Jednym ze sposobów realizacji celu Serwisu, o którym mowa w ust. 1 jest odpłatna dystrybucja Systemu Dieta 3D. Jest on dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej w postaci e-booka nagranego w formacie PDF.
Klient otrzymuje Program po dokonaniu wpłaty w jeden z następujących sposobów: system płatności Transferuj.pl lub PayPal. W przypadku dokonania wpłaty i nieotrzymania e-booka Klient może skorzystać z Formularza pobrania pliku. Instrukcja użycia Formularza znajduje się w Serwisie.
Przed skorzystaniem z Programu należy skonsultować się z lekarzem, lub dietetykiem. W przypadku stwierdzenia przez tych specjalistów wystąpienia ryzyka zagrożenia dla zdrowia mogącego być skutkiem korzystania z Programu należy niezwłocznie zaprzestać używania tego Programu.
Żadna informacja zawarta w Programie nie jest poradą medyczną i nie może być traktowana jako substytut wizyty u tych specjalistów.
Administrator nie daje gwarancji, że produkt nie wywoła u Użytkownika jakichkolwiek skutków ubocznych.
Nie dajemy również gwarancji, że Użytkownik osiągnie podawane w Programie efekty. Wielość czynników mających wpływ na odchudzanie powoduje, ze Użytkownicy mogą osiągać zróżnicowane efekty. Wobec powyższego Administrator nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na osiągnięcie dokładnie określonego w Serwisie i Produkcie rezultatu. Użytkownik może schudnąć, ale nie musi.
Administrator nie udziela żadnych porad medycznych ani dietetycznych.
Wszystkie produkty żywnościowe podane w Programie są ogólnodostępne. Jeśli Użytkownik jest uczulony lub nie przyswaja jakichkolwiek produktów żywnościowych lub z innych przyczyn określonych przez lekarza nie może spożywać niektórych produktów zawartych w Programie, choruje na choroby przewlekłe lub cierpi na kontuzje i/lub schorzenia jakichkolwiek części ciała powinien przed rozpoczęciem korzystania z Programu bezwzględnie skonsultować się z lekarzem i dietetykiem.
System Dieta 3D nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
System Dieta 3D nie jest przeznaczony dla chorych na cukrzycę każdego typu.
§ 5

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty (Transakcja), którymi są publikacje elektroniczne w postaci e-booków.
Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
Podstawowym sposobem dostawy zamówionego e-booka jest odebranie pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania ebooka, mając do wyboru kilka możliwości, z czego nie wszystkie muszą być aktywne dla danego e-booka.
Jeżeli sposób dostawy e-booka związany będzie z udostępnieniem (w emailu lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Serwisie) Użytkownikowi specjalnego hiperłącza (link), za pośrednictwem którego będzie on mógł go pobrać z Serwisu, hiperłącze to skuteczne jest do czasu aktywowania go, które może być dokonane tylko jeden raz. W przypadku nieudanego pobierania pliku – hiperłącze może być reaktywowane po zgłoszeniu nieskuteczności pobrania Administratorowi, albo w przypadku stwierdzenia innych awarii.
Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego e-booka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku e-booka, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy e-book został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.
W wyjątkowych przypadkach – po uzgodnieniu z Administratorem – może istnieć możliwość udostępnienia lub dostarczenia e-booka w inny sposób i w innej formie niż podstawowa, jak na przykład w formie wydruku lub pliku nagranego na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji, które dostarczane są zamawiającemu tradycyjnymi metodami (przez pocztę lub kurierem). Ze względu na różne prawa licencyjne Administratora do konkretnych pozycji e-booków, nie zawsze będzie możliwe spełnienie życzeń Użytkownika, co do sposobu, formy udostępnienia lub dostarczenia e-booka, a Użytkownik jeszcze przed złożeniem zamówienia powinien skonsultować się z Administratorem w tych sprawach, gdyż późniejsze zgłaszanie uwag do sposobu dostawy, mogą nie być brane pod uwagę i zastosowanie będzie miał zawsze sposób podstawowy, określony w powyższym pkt 6.
Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest złożenia odpowiedniego żądania, podanie numeru zamówienia transakcji, która ma być potwierdzona fakturą VAT i przesłanie pełnych danych do wystawienia faktury na adres email wskazany w § 2 w ciągu 7 dni od daty zakupu.
Każda dokonująca zamówienia osoba oraz zaznaczająca odpowiedni opcję oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.
Użytkownik dokonując zakupu Programu wyraża tym samym zgodę na świadczenie usług (dostarczenie Programu) przed upływem dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Nie przysługuje mu tym samym prawo odstąpienia od umowy nabycia Programu zawartej na odległość, w dziesięciodniowym terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i następne ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271).
§ 6

PRAWO DO ZAKUPIONEGO PROGRAMU

Nabywca e-booka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu. Wszelkie prawa autorskie do treści e-booka pozostają przy Administratorze i nie są zbywane na rzecz Nabywcy. Nabywca otrzymuje odpłatną licencję niewyłączną do korzystania z treści e-booka w zakresie wyłącznie użytku osobistego i na własne potrzeby, z ograniczeniami wskazanymi poniżej.
Powielanie pliku e-booka, kopiowanie i wykorzystywanie w sposób niedozwolony z prawem treści w całości lub we fragmentach, zmienianie jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub inne modyfikowanie e-booka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń) jest zabronione.
Niedozwolona jest również dystrybucja e-booka, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej e-booka na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału,
Każdy nabywający e-booka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne osoby trzecie nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać. W przypadku wykrycia powyższego, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy e-booka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza e-booka.
Wszelkie e-booki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
§ 7

REKLAMACJE I ZWROTY

Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem. sprawy związane z przedmiotem działania Serwisu, uwagi oraz reklamacja dotyczące Programu mogą być zgłaszane w sposób wskazany w § 2 ust. 2.
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
Zgłoszenie reklamacyjne przesłane przez użytkownika, powinno zawierać:
a) oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację, przez wskazanie jego adresu e-mail

b) wskazanie przedmiotu reklamacji z krótkim uzasadnieniem;

c) wskazanie zakresu reklamacji (czy oczekuje on zwrotu ceny czy też np. nie może odczytać e-booka)

Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w punkcie 3, Administrator w terminie 5 (pięciu) dni od dnia jej doręczenia, wezwie zgłaszającego reklamację do uzupełnienia danych.
Administrator w terminie wskazanym w punkcie 1 udziela odpowiedzi na reklamację na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.
Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Program, za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zapłaconej za Program ceny, jeżeli Użytkownik skorzysta z gwarancji satysfakcji z korzystania z Programu, której szczegóły znajdują się w dziale “Gwarancja satysfakcji”.
GWARANCJA SATYSFAKCJI

Administrator może odmówić zwrotu ceny w przypadku, gdy stwierdzi nadużycie prawa zwrotu. Za nadużycie tego prawa traktuje się wielokrotny zakup i żądanie zwrotu, wielokrotne zwroty, nieuzasadnione żądanie zwrotu, żądanie zwrotu przy zakupie poprzez system SponsorPay.
Zwrot odbywa się przez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora za pośrednictwem odpowiedniego formularza, z oświadczeniem, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę Programu, datę i cenę zakupu. Zawiadomienie jest skuteczne pod warunkiem kompletności danych i podania emaila, z której zamówiony został przez Użytkownika Program.
Decyzja dotycząca zwrotu zostanie podjęta przez Administratora w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Administrator w przypadku pozytywnej decyzji odeśle Użytkownikowi pocztą e-mail formularz zwrotu. Formularz musi zostać wypełniony i podpisany przez zwracającego Użytkownika oraz odesłany listem poleconym na adres Administratora podany w wiadomości e-mail.
Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 nie oznacza uznania reklamacji przez Administratora.
Użytkownik w razie błędnego wypełnienia formularza zwrotu zostanie wezwany przez Administratora do jego uzupełnienia i ponownego odesłania.
Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz zwrotu, stanowi podstawę zwrotu Użytkownikowi wpłaconej za Produkt ceny. Pieniądze zostaną zwrócone Użytkownikowi w ciągu 31 dni od dnia otrzymania kompletnego formularza zwrotu w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator nie udostępni w inny sposób, niż określony w regulaminie Serwisu oraz wynikający ze zgód Użytkownika danych o Użytkownikach jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje o Użytkownikach były strzeżone w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
Administrator dokłada wszelkich starań aby serwis działał w sposób ciągły. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu będące wynikiem działania siły wyższej, nieautoryzowanej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu wprowadzania w nim zmian lub konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, na skutek awarii sprzętu, sieci Internet lub działania osób trzecich.
Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada pełną czynność prawną.
Nie przeczytanie regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
Wszelkie dane osobowe pobierane przez Administratora wykorzystane będą jedynie w celu prawidłowej realizacji zamówień dokonanych zgodnie z § 5. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych zawarte są w dziale Polityka prywatności znajdującym się w Serwisie.
Kupujący ma prawo do dostępu do wskazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przy zamówieniu danych osobowych przez podmioty wskazane w § 2 Regulaminu w zakresie jaki będzie niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia oraz czynności z tym związanych (w szczególności reklamacje, zwroty towarów).
§ 9

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANA REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2010 r.
O zmianie Regulaminu Administrator informuje zarejestrowanych Użytkowników, wysyłając informacje o zmianie Regulaminu i jego zmienioną treścią na podany przez nich adres e-mail. Zmiana jest wiążąca dla Użytkownika, jeśli nie wypowie Regulaminu w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail lub w tym okresie nie zaprzestanie faktycznego korzystania z Serwisu. Zmiany dotyczą korzystania z Serwisu, a w szczególności dokonywania Transakcji, następujących po dniu wejście w życie zmiany.